صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

تفاوت بین دوشاخه و سوکت در کانکتورهای سنگین چیست؟

2023-03-17

نقشکانکتور سنگینبرای انتقال جریان و سیگنال است. انتهای ماده (سوکت) نقش دریافت و پذیرش انتهای نر را دارد و شکل آن مقعر است. قسمتی که به شکل محدب است و می توان آن را در اجزای دیگر وارد کرد، انتهای نر (شاخه) نامیده می شود.

1. تفاوت بین انتهای ماده و انتهای نرکانکتور سنگیناین است که آنها اشکال و اشکال مختلفی دارند، اما وظایف آنها یکسان است و وظایف آنها اتصال سیگنال های الکتریکی و رسانای الکتریسیته است.

2. بارزترین تفاوت انتهای مؤنث با انتهای مذکر این است که آنها را متفاوت می نامند. مواد آنها و رنگ سطح ترمینال یکسان است.

3. انتهای نر چیزی شبیه چوب در مرکز است و انتهای ماده یک گود در مرکز است.

برایکانکتورهای سنگین، مقررات سفت و سخت مربوطه برای تعیین انتهای نر و ماده وجود دارد. به عنوان مثال، کانکتورهای برق می توانند ایمنی را افزایش دهند یا عملکرد عادی تجهیزات را هنگامی که جریان از پایه مادگی به انتهای نر جریان می یابد، تضمین کنند و از بروز برخی عوامل امنیتی نامناسب یا اتصالات نامناسب جلوگیری کنند.